Disclaimer en Privacy

1. Over deze website

De informatie op deze website is afkomstig van de administratieve dienst “Computer Emergency Response Team (CERT)” van de Belgische federale regering, die wordt beheerd door het Centrum voor Cybersecurity Belgium, waarvan de kantoren zijn gevestigd in de Wetstraat 16 te 1000 Brussel.

Overeenkomstig artikel 17 van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België zijn de opdrachten van het CERT het opsporen, onderzoeken en analyseren van de online veiligheidsproblemen en het permanent informeren van de gebruikers hierover.

Het CERT en het CCB zetten zich in om deze site te publiceren en bij te werken, met een zo actueel, toegankelijk, exact en exhaustief mogelijke inhoud. De informatie op deze website kan echter ongewild onvolledig en/of onjuist zijn.

Het CERT en het CCB kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van schade die werd veroorzaakt door eender welk gebruik van de inhoud van deze site.

Deze website kan links bevatten naar websites en/of pagina’s die werden gepubliceerd door derden. Het CERT en het CCB kunnen ook hier niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van schade die het resultaat is van het gebruik van informatie op deze websites en/of pagina’s van derden. Bovendien is er geen enkel recht verbonden aan de informatie van derden.

2. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Het CERT en het CCB hechten veel belang aan het respect voor de privacy. Hoewel de meeste informatie op de website beschikbaar is zonder persoonsgegevens te moeten geven, kan u in bepaalde gevallen worden gevraagd om persoonlijke informatie door te geven.

2.1. Registratie van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt met als doel u de gevraagde informatie te verschaffen. De persoonsgegevens zijn de gegevens aan de hand waarvan u zich kan identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of andere gegevens die redelijkerwijs aan deze informatie kunnen worden gelinkt.

Wanneer u zich registreert op deze website, vragen wij u ons enkele gegevens (naam, voornaam en e-mail) te bezorgen. De informatie zal worden gebruikt voor het beheer van de website en de verschafte informatie.
De overgemaakte persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet gecommuniceerd aan derden.
Overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering zouden de ambtenaren van het CERT en het CCB er echter toe kunnen worden gehouden de strafrechtelijke inbreuken waarvan ze kennis zouden hebben aan te geven in het kader van hun functie en alle bijbehorende informatie over te maken aan de procureur des Konings.

2.2. Het gebruik van cookies

Om een optimale dienstverlening te kunnen verzekeren, gebruiken wij cookies. Een “cookie” is een klein informatie-element dat wordt opgeslagen op uw computer. Deze cookie kan worden gerecupereerd tijdens een later bezoek aan dezelfde website. We gebruiken ook cookies om anonieme statistieken over de gebruikers op te stellen (Google Analytics). Deze bevatten geen informatie op basis waarvan u zou kunnen worden gecontacteerd via mail.
U hebt ook de mogelijkheid om u browser zo te configureren dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden aangemaakt of wanneer de aanmaak verboden is.

2.3. Logs die worden bewaard

Het CERT en het CCB verzamelen ook informatie in logbestanden. De bewaarde logs bevatten enkel verkeersgegevens. Deze informatie wordt gebruikt door het CERT en het CBB voor interne verwerkingen en analyses van het verkeer. De logs worden echter niet langer dan 12 maanden bewaard.

2.4 Veiligheid

Het CERT en het CCB verbinden zich ertoe om de beste veiligheidsmaatregelen toe te passen die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

2.5 Rechten in verband met uw persoonsgegevens

U beschikt over een toegangs- en verbeteringsrecht van de persoonsgegevens die het CERT en het CCB over u hebben verzameld.

Hoewel dit geen deel uitmaakt van de doeleinden voor de verwerking van uw gegevens door het CERT en het CCB, hebt u het recht zich op verzoek en gratis te verzetten tegen een eventuele verwerking van uw persoonsgegevens die zou worden overwogen voor direct-marketingdoeleinden.

U hebt ook altijd toegang tot uw persoonsgegevens en kunt er op elk moment de juistheid van controleren. U hebt de mogelijkheid de eventuele fouten aan te passen. Hiertoe kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: webmaster [at] cert [dot] be.
 
U vindt meer informatie over de bescherming van de persoonsgegevens op de website www.belgium.be en op de website van de Privacycommissie www.privacycommission.be.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het CERT of het CCB als u denkt dat de bepalingen van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy niet worden nageleefd. Hiertoe kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: privacy [at] cert [dot] be.

3. Intellectuele rechten

De naam en het logo van Safeonweb.be en van Cert.be zijn eigendom van de Belgische staat, vertegenwoordigd door het Centrum voor Cybersecurity België, Wetstraat 16 te 1000 Brussel, België.

De teksten, lay-out en beelden van deze website worden beschermd door de wetgeving inzake auteursrecht. De website valt onder de toepassing van de wetgeving op de databanken. Het is verboden alles of een aanzienlijk deel van deze website te kopiëren, te wijzigen, te vertalen of aan te passen, ongeacht de vorm en de manier waarop, met uitzondering van de wettelijke uitzonderingen of de expliciete voorafgaande machtiging van het Centrum voor Cybersecurity België.

Elk illegaal gebruik van de hele site of een deel ervan kan aanleiding geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolgingen.

4. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de geschillen die betrekking hebben op de gebruiksvoorwaarden van deze website.
De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

5. Wijziging en bijwerking van de gebruiksvoorwaarden

Het Centrum voor Cybersecurity België behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder enige voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. De geamendeerde gebruiksvoorwaarden zullen worden gecommuniceerd op de website Safeonweb.be en Cert.be en zullen automatisch in werking treden dertig dagen na de publicatie ervan op deze website.